Kasutustingimused

Tagadi Koerte Treeningkeskuse kasutustingimused

1. Tagadi Koerte Treeningkeskuse (edaspidi TKT) liikmeks võivad astuda kõik füüsilised isikud.

2. TKT liikmeks asutamiseks tuleb täita liikmeks astumise avaldus kas kohapeal või TKT kodulehel www.tagadi.ee.

3. TKT liikmetele kehtivad järgmised soodustused:

3.1. Juhul kui liige on ostnud endale platside vabakasutuse õiguse, saab liige kasutada platse vabakasutuse perioodil vabalt valitud ajal ilma eelneva broneeringuta. Sellisel juhul tuleb arvestada, et platsil võib olla ka teisi kasutajaid

3.2. Tava hinnakirjast vähemalt 30% soodsamad hinnad;

3.3. Kui klient on selleks nõusoleku andnud,  saadame igakuiselt liikmetele uudiskirju Tagadi Koerte Treeningkeskuses toimuvatest üritustest ja sündmustes;.

3.4. 10% Tagadi Koerte Treeningkeskuse liikmete aastamaksust läheb WUSV’i* fondi; 

4. TKT treeninghalli broneerimisel kehtivad nii TKT liikmetele kui mitteliikmetele järgmised reeglid: 

4.1. Broneeringud on vajalik teha vähemalt 2h ette, broneeringut on võimalik tasuta tühistada kuni 24 tundi enne treeningu algust. Hilisema tühistamise puhul tuleb tasuda 50% broneeringutasust. 

4.2. Treeninghalli on võimalik broneerida ette kuni 3 kuud (sportlase paketi omanikel kuni 4 kuud);

4.3. Treeninghalli minimaalne kasutusaeg on 60 minutit;

4.4 Broneeringute eest tasumine:

4.4.1 Broneeringute eest tasumine toimub kalendrikuu alguses eelmisel kalendrikuu tarbitud teenuste eest kliendi krediidikonto kaudu.
4.4.2 Kogu arveldamine toimub läbi kliendi krediidikonto, mille seisu saab klient ise jooksvalt sisselogides vaadata. 

5. TKT territooriumi, teenuste ja ruumide kasutamisega ja/või TKT liikmeks asutamisega kinnitab klient, et on tutvunud käesoleva programmi tingimustega ning kohustub TKT territooriumi kasutamisel järgima alltoodud reegleid: 

5.1. Koerad, kes viibivad TKT territooriumil peavad olema terved ja vaktsineeritud vastavalt kehtivatele nõuetele. TKT-l on õigus teha pistelisi kontrolle käesoleva punkti täimise kontrollimiseks;

5.2. TKT territooriumi kasutaja peab tagama, et tema koer ei pissiks ega kakaks TKT peamaja ja selle lähiümbruses oleval haljasalale, peenardele, ilupuudele või rajatistele.

5.3. Enne treeningu alustamist ja treeninghalli sisenemist tuleb koeri piisavalt jalutada, vajadusel tuleb koera pissitada ka trenni ajal selleks ettenähtud kohal.

5.4. Liige kinnitab, et vastutab oma koera käitumise ja tegevuse tagajärgede eest sh. koristab tema järelt. Koristamata jätmise eest on TKT-l õigus nõuda leppetrahvi 50€.

5.5. Hallis tuleb emastel koertel kanda jooksuajal pükse ja oma treeningkorda oodata väljaspool halli.

5.6. Koeraga TKT territooriumil liigeldes peab koer olema rihmastatud.

5.7. Peale TKT halli/platside kasutamist sulgeb viimane ukse/kustutab tuled. Selle eest vastutab broneeringu tegija.

5.8. Ukse sulgumisel tuleb veenduda, et halli ukse lävepakk oleks puhas, vastasel korral uks ei sulgu korrektselt.

5.9. Klient on kohustatud kasutama kõiki TKT rajatisi ning territooriumi heaperemehelikult, treeningu lõppemisel tuleb taastatud algne olukord (sh koristada prügi jms).

5.10 Klient on kohustatud teavitama koheselt keskuse töötajat purunenud inventarist telefonil 5860 2223 või e-maili teel info@tagadi.ee

5.11. Keskuse territoorium on õueala ning seal kehtivad kõik vastavad liiklusreeglid. Sõiduk võib õuealal jalakäijate vahetus läheduses liikuda jalakäija kiirusega ja mujal mitte kiiremini kui 20 kilomeetrit tunnis.

5.12. Autoga tohib parkida ainult selleks ettenähtud kohtadele. Haljasalale parimine keelatud! Va. erandjuhud, mis on kokkulepitud keskuse vastutava töötajaga. Tel. 5860 2223 või e-maili teel info@tagadi.ee.

5.13. Klient on kohustatud arvestama teiste TKT keskuse ja territooriumi kasutajatega. 

5.14. TKT siseruumides ja/või territooriumil on prügi mahapanek rangelt keelatud. Kasuta prügi äraviskamiseks selleks ettenähtud kohta. 

6. TKT ei vastuta territooriumil juhtuda võivate mistahes kahjude eest (koerte omavahelised tülid, treeningul saadud vigastused jms), välja arvatud juhul, kui kahju tekkis TKT süülise tegevuse tagajärjel. 

7. TKT on avatud iga päev 8:00-22:00. Keskuse kasutamine muudel aegadel toimub kokkuleppel.

8. TKT-l on õigus igal ajal käesolevad tingimusi muuta, avaldades uued tingimused oma kodulehel www.tagadi.ee. 

10. TKT opereerija on OÜ Valtsnepi (10283039). Lisainfo ja küsimuste korral kirjutada info@tagadi.ee või helistada 586 2223.

 

Treeninghalli broneerimine üldreeglid:

 • Broneeringud on vajalik teha vähemalt 2h ette, broneeringut on võimalik tasuta tühistada kuni 24 tundi enne treeningu algust. Hilisema tühistamise puhul tuleb tasuda 50% broneeringutasust. 
 • Broneeringuid tagant järgi ei muudeta ega tühistata.
 • Minimaalne treeninghalli broneering on 60 minutit.
 • Broneerida on võimalik ette kuni 3 kuud (sportlase paketi liikmetel kuni 4 kuud)
 • Broneeringute eest tasumine:
  • 1.1 Broneeringute eest tasumine toimub kalendrikuu alguses eelmisel kalendrikuu tarbitud teenuste eest kliendi krediidikonto kaudu.
  • 1.2 Kogu arveldamine toimub läbi kliendi krediidikonto, mille seisu saab klient ise jooksvalt sisselogides vaadata. 
 • Enne treeninghalli sisenemist palume jalutada oma koerada piisavalt, et hoida hallis puhtust. Õnnetuse puhul on hallis olemas vajalikud vahendid koristamiseks, koristamata jätmisel on trahv 50€, mis lisatakse jooksva kuu arvele (klienti teavitatakse eelnevalt)
 • Treeninghalli võib kasutada ainult tervete koertega, kes on ealiselt vaktsineeritud, treeningkeskuse meeskonnal on õigus kontrollida koera vet. Passi
 • Kasuta treeninghalli heaperemehelikult – lahkudes kontrolli, et hall oleks puhas ja korras, oma kasutatud asjad pane tagasi sinna, kust need võtsid.
 • Veendu, et ukse lävepakk oleks puhas, vastasel korral uks ei sulgu korrektselt.
 • Purunenud inventarist või muude murede puhul võta ühendust info@tagadi.ee